Author Details

Adarichev, V.V., SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine