Editorial Board

Editor-in-Chief

Sirenko Yuri – MD, PhD, Professor, Head of the Department of symptomatic  hypertension,  M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, President of Ukrainian public Association "Against hypertension", Kyiv.

Editorial Board

Bereznyakov Igor (Kharkiv)

Bilchenko Oleksandr (Kharkiv)

Bogmat Lyudmila (Kharkiv)

Vizir Vadim (Zaporizhzhia)

Dolzhenko Marina (Kyiv)

Yena Larisa (Kyiv)

Zharinov Oleg (Kiev)

Ivanov Dmytro (Kiev)

Koval Sergiy (Kharkiv)

Kovalova Olga (Kharkiv)

Kotovskaya Yuliya (Moscow, Russia)

Mankovskiy Boris (Kyiv)

Seredyuk Nestor (Ivano-Frankivsk)

Smirnova Irina (Kiev)

Topchiy Ivan (Kharkiv)

Tseluyko Vira (Kharkiv)

Chazova Irina (Moscow, Russia)

Nilsson P.  (Malmö, Sweden)

Toub Sh. (Ontario, Canada)

Viigimaa M. (Tallinn, Estonia)

Executive Secretary

Radchenko Anna (Kiev)